Privacyverklaring

Over garantie rond een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Bij MyComfort24 hechten we veel belang aan het beschermen van uw privacy. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met persoonsgegevens gebeurt.

Wie wordt beschermd door deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, gepersonaliseerde e-mails, personen die via onze website een vraag hebben gesteld, personen die een offerteaanvraag hebben...

Wat betekent verwerking van gegevens?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender...

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

VerwerkingsverantwoordelijkeMyComfort24/N.V. Ticom, met maatschappelijke zetel te Bilkensveld 1A, 1500 Halle, met ondernemingsnummer 820.813.505 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacy beleid betrekking heeft.MyComfort24...

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kan u zelf bezorgd hebben, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het invullen van een formulier op de website. Daarnaast kunnen we ook...

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

MyComfort24 kan persoonsgegevens verzamelen bij, of in het kader van:het bezoek van onze website; het plaatsen van een bestelling; het sturen van een contactformulier; het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website); het inschrijven ...

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.Zo gebruiken wij persoonsgegevens:wanneer we toestemming hebben gekregen; in het kader van...

Over openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

MyComfort24 zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van MyComfort24 en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, ...

Over beveiliging persoonsgegevens

MyComfort24 verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot uw persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens...

Over opslag persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart MyComfort24 uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen...

Over uw privacyrechten

U kan steeds beroep doen op de volgende privacy rechten:recht op inzage van de persoonsgegevens die MyComfort24 over u ter beschikking heeft; recht op correctie, vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;   recht om vergeten te worden , met gevolg...

Over verwerking van gegevens van personen buiten de EER

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst...

Over update Privacyverklaring

MyComfort24 is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen zodat u kennis hebt ...

Over klachten

Wanneer u klachten hebt over de manier waarop MyComfort24 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht indienen via mail op gdpr@mycomfort24.nl.  Wij zullen u klacht met de ernst opnemen. Indien u echter nog verder ...

Over contact opnemen met MyComfort24

Als u vragen hebt over de privacy verklaring of over de manier waarop MyComfort24 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op:via e-mail: gdpr@mycomfort24.nl   of via de post: MyComfort24 / N.V. TICOM, Bilkensveld...

Bezig met laden...